Een specialistische partner in bosbeheer en ecologie

Maatwerk voor morgen

vdSande levert een breed scala aan diensten in terreinbeheer. Van onderzoek en ontwerp, tot aan de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden. Breed georiënteerd en creatief in oplossingen, passend maatwerk voor een duurzame toekomst van de landelijke omgeving. Vakkundig en met oog voor de praktijk.

Werkzaamheden

Landgoedbeheer

Totaalpakket voor het beheer van landgoederen. Van het opzetten van een beheerapplicatie tot aan het plannen, begroten en uitvoeren van werkzaamheden.

Beheer- en inrichtingsplannen

In een plan wordt de onderbouwing en planning gegeven van de beheermaatregelen. Het is de schakel tussen doelen en uitvoering.

Werkvoorbereiding

Voorbereiding van de werkzaamheden in het terrein, zoals plaggen, baggeren, maaien en kap worden in bestek gezet. En de kwaliteit bewaakt.

Inventarisatie

Verzamelen en verwerken van gegevens om een waardeoordeel te krijgen. Of dat nu gaat over bodem, water, (historische) landschapselementen, (boom) soortensamenstelling of houtvoorraad.

Houtoogst

De bosontwikkeling kan in de voor de opdrachtgever gewenste richting bijgestuurd worden door middel van kap en verkoop van hout op een verantwoorde en duurzame manier.

Uitvoering

Kleinschalige (veelal handmatige) werkzaamheden als planten, bezaaien, bestrijding van ongewenste soorten, bosverzorging en opsnoeien, bodembewerking en plaggen.

Opdrachtgevers

Team

Gijs van de Sande

Eigenaar

Van opleiding bosbouwer en bosecoloog hou ik met vooral bezig met het het beheer van bossen. Maar ook onderzoek, inventarisaties, planvorming en GIS-analyses. Niet alleen voor bossen, maar ook voor allerlei andere natuurtypen.

Gaffel

Engelse Pointer

Mijn taken bestaan uit het opsporen en voorstaan van verschillende soorten wild, alsmede het nazoeken en apporteren van aangeschoten exemplaren. Daarnaast ben ik actief als assistente bij verschillende werkzaamheden in bos en veld.

Over vdSande

vdSande wil bijdragen aan een betere wereld; nu en in de toekomst. Door te werken aan een natuurlijke omgeving, waarin plant, dier en mens in balans zijn met elkaar.

Bos is één van het meest ontwikkelde natuurlijke ecosysteem op aarde. In de gematigde klimaatzone zijn de bossen het optimum van de natuurlijke ontwikkeling, hoewel de bossen hier veelal gedegradeerd zijn door eeuwenlange overexploitatie. Herstel van dit ecosysteem zal nog eeuwen vergen, maar door de huidige bossen een handje te helpen de juiste richting te sturen kunnen ooit de eens zo weelderige zomergroene loofwouden weer terugkeren. Een bos waarin plant, dier en mens in balans zijn met elkaar en waarin tal van grondstoffen voor handen zijn; hout om te bouwen, voedsel, vezels en nog onbekende bronnen voor medicijnen. Maar ook bos dat binnen natuurgebieden in rijke schakering kan voorkomen met tal van andere goed ontwikkelde ecosystemen als hooilanden, heidegebieden en moerassen. Ook voor de gunstige ontwikkeling, beheer of herstel van natuurlijke graslanden, heides en moerassen en hun groeiplaats is vdSande een goede partner.

vdSande bosbeheer en ecologie

  •  +31 (0)6 3069 0338
  •  Hulsdonkstraat 11b
    4882 JL Klein Zundert
    Nederland

Specialismen

De onderstaande vak- en kennisgebieden zijn bij uitstek het specialisme van vdSande.
Doordat we de ecologische processen in een bos zo goed mogelijk proberen te begrijpen kunnen we anticiperen in de ontwikkeling van het bos. Idealiter streven we naar een gezond, productief en duurzaam bos en maken we gebruik van de natuurlijke ontwikkeling in de richting die het bos neigt op te gaan. Beheer in bossen bestaat uit bijsturing in soortensamenstelling door aanplant en houtkap. Maar ook het werken aan kwaliteitshout door bijvoorbeeld snoei en het verbeteren van de standplaats behoren tot dit ambacht.

Bosbeheer

Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een computerprogramma waarin gegevens op kaart worden weergegeven. Aan deze kaart kunnen specifieke gegevens gehangen worden. GIS-systemen vormen de basis van vastlegging van gegevens met een geografische weerslag. Met het systeem kunnen eenvoudige oppervlaktebepalingen gedaan worden, maar kunnen bijvoorbeeld ook verschillende kaarten met elkaar vergeleken worden. Bovendien kunnen allerlei, vaak zeer complexe, analyses gemaakt worden.

GIS

Het functioneren van de natuur kan als systeem benaderd worden: de ecologie. Dit kan op klein detailniveau bestudeerd worden (tussen organismen) of op groter detailniveau (binnen landschappen en levensgemeenschappen). De werking van zo’n systeem is van belang om te kunnen snappen waarom de natuur zich op een bepaalde plaats en manier manifesteert en hoe het zal reageren op een bepaalde verandering van de situatie, zoals bijvoorbeeld de externe invloed van milieuverontreiniging of beheeringreep.

Ecologie

Boomkwekerij deHulsdonk

Op onze boomkwekerij deHulsdonk kweken we op ecologische wijze (vrij van bestrijdingsmiddelen en kunstmest) plugplantsoen voor versterking van bos en landschap. Het zijn bomen en struiken van zowel autochtone als meer zuidelijke herkomsten. Door behoud van de penwortel en het toevoegen van zoveel mogelijk bodemleven en mycorrhiza-schimmels in de wortelkluit, heeft dit plantsoen een goede start in de veranderende natuur!

Kwekerij-02  Kwekerij-04 Kwekerij-05

Het sortiment bestaat onder andere uit: Wintereik, Tamme kastanje, Zoete kers, Gewone vogelkers, Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Veldesdoorn, Haagbeuk, Winterlinde, Ratelpopulier, Boswilg, Eenstijlige meidoorn, Tweestijlige meidoorn, Sleedoorn, Hazelaar, Fladderiep, Gladde iep